Specializovaný výcvik, v tomto případě Dětská a dorostová psychiatrie, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled specializací lékařů). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Délka po absolvování kmene: 24 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

  1. příslušný základní kmen
  2. stáže (povinné, doporučené)
  3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
  4. potvrzené výkony v průkazu odbornosti

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

Z PEDIATRICKÉHO KMENE:

DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE (akreditace 1.st)4 měsíce
DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE (akreditace 2.st)16 měsíců
PSYCHIATRIE (akreditace 1.st)4 měsíce
z toho odborná stáž na fakultním pracovišti v oboru dětská a dorostová psychiatrie – 2x ročně 5 dní

Z PSYCHIATRICKÉHO KMENE:

DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE (akreditace 1.st)8 měsíců
DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE (akreditace 2.st)16 měsíců
z toho odborná stáž na fakultním pracovišti v oboru dětská a dorostová psychiatrie – 2x ročně 5 dní
Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

Lékařská první pomoc (povinné pro pediatrický i psychiatrický kmen)
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace (povinné pro pediatrický i psychiatrický kmen)
Prevence škodlivého užívání návykových látek (povinné pro pediatrický kmen)
Radiační ochrana (povinné pro pediatrický kmen)
Elektrokonvulzivní terapie (povinné pro psychiatrický kmen)
Psychofarmakologie (povinné pro psychiatrický kmen)
Základy psychiatrie (povinné pro psychiatrický kmen)
Základy pediatrie (povinné pro pediatrický kmen)

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více viz zde.

Potvrzené provedené výkony se potvrzují do tzv. logbooku, průkazu odbornosti.

VýkonyPočet
Organické duševní poruchy, včetně symptomatických3
Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek10
Schizofrenie, schizotypní poruchy, poruchy s bludy10
Afektivní poruchy10
Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy10
Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory10
Poruchy pohlavní identity v dětství1
Mentální retardace10
Specifické vývojové poruchy5
Pervazivní vývojové poruchy15
Hyperkinetické poruchy v dětství15
Poruchy chování v dětství20
Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci15
Kasuistika supervidované psychoterapeutické intervence3
Rozbor výsledků psychologického vyšetření s psychologem10
Účast na rodinné terapii4
Forenzní problematika v dětské a dorostové psychiatrii3

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na ipvz

Štítky:

Podobné články: