Specializovaný výcvik, v tomto případě Alergologie a klinická imunologie, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled lékařských specializací). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Délka po absolvování kmene: 24 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

  1. příslušný základní kmen
  2. stáže (povinné, doporučené)
  3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
  4. potvrzené výkony v průkazu odbornosti

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE (akreditace 1.st nebo 2.st) 14 měsíců
ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE (akreditace 2.st) 6 měsíců
DERMATOVENEROLOGIE 4 týdny
ORL + CHIRURGIE HLAVY A KRKU 4 týdny
PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE4 týdny 
SPEC. STÁŽ NA JINÝCH PRACOVIŠTÍCH ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE2x2týdny

Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

povinná předatestační Alergologie a klinická imunologie
Lékařská první pomoc (pro kmeny interní i pediatrický)
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace (pro kmeny interní i pediatrický)
Prevence škodlivého užívání návykových látek (pro kmeny interní i pediatrický)
Radiační ochrana (pro kmeny interní i pediatrický)
Základy vnitřního lékařství (jen pro interní kmen)
Základy pediatrie (jen pro pediatrický kmen)

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více vi zde.

Potvrzené provedené výkony se potvrzují do tzv. logbooku, průkazu odbornosti. Viz zde.

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na ipvz

Štítky:

Podobné články: