Specializační výcvik, v tomto případě Nukleární medicína, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled specializací lékařů). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Délka po absolvování kmene: 18 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

 1. příslušný základní kmen
 2. stáže (povinné, doporučené)
 3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
 4. potvrzené výkony v průkazu odbornosti

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

PRO LÉKAŘE PO INTERNÍM KMENI:

 • 16 měsíců NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
  • z toho 2 týdny na lůžkovém pracovišti poskytujícím péči otevřenými zářiči
  • z toho 2 týdny specializační stáž na pracovišti PET/CT
 • 2 měsíce RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

PRO LÉKAŘE PO RADIOLOGICKÉM KMENI:

 • 16 měsíců NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
  • z toho 2 týdny na lůžkovém pracovišti poskytujícím péči otevřenými zářiči
  • z toho 2 týdny specializační stáž na pracovišti PET/CT
 • 2 měsíce VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ (s akreditací 1.st nebo 2.st) včetně péče o kardiologické pacienty

Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

kurz z Nukleární medicíny
Lékařská první pomoc (pro interní i radiologický kmen)
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace (pro interní i radiologický kmen)
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (pro interní i radiologický kmen)
Radiační ochrana pro aplikující odborníky (pro interní i radiologický kmen)
Základy vnitřního lékařství (pro interní kmen)
Základy radiologie (pro radiologický kmen)

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více viz zde.

Potvrzené provedené výkony se potvrzují do tzv. logbooku, průkazu odbornosti. Viz zde.

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na ipvz

Štítky:

Podobné články: