Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Pediatrický kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenu a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN PEDIATRICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
PEDIATRIE *23 měsíců
PEDIATRIE – praktický lékař pro děti a dorost3 měsíce
* pokud je lékař zapsán do alergologie a klinická imunologie, dětská a dorostová
psychiatrie, dětská neurologie, endokrinologie a diabetologie, hematologie a
transfuzní lékařství, infekční lékařství, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská
mikrobiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, může 6 měsíců z těchto 23 měsíců
absolvovat na zmíněných odděleních.
Z celkových 23 měsíců musí absolvovat 3 měsíce na pracovišti dětského oddělení, kde
je součástí novorozenecká péče nebo perinatologické centrum.

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy pediatrie

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
Pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči v pediatrii
Zajištění periferního žilního katetru30
Plánování a rozpis infuzní léčby20
Transfuze krve3
Cévkování10
Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření10
Zavedení nasogastrické sondy:10
z toho u kojence5
dítěte staršího než 1 rok5
Výplach žaludku5
Otoskopie10
Vyšetření per rectum5
Účast na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek50
Ošetření a vyšetření novorozence20
Popis RTG snímků pacienta – dítěte20
Lumbální punkce3
Neodkladná resuscitace (nebo praktický nácvik, záznam o absolvování)2
Vedení zdravotnické dokumentace50
Pediatrie – registrující poskytovatel ambulantních služeb v oboru pediatrie nebo praktický lékař pro děti a dorost
Vedení dokumentace v primární péči30
Očkování – Parenterální aplikace léčiva – intramuskulární, subkutánní injekce30
Odběr krve30
Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření30
Vyšetření per rectum5
Vyšetření novorozence10
Využívání postupů rychlé diagnostiky (POCT)10

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: