Specializační výcvik, v tomto případě Klinická biochemie, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled specializací lékařů). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK KLINICKÁ BIOCHEMIE

Délka po absolvování kmene: 24 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

 1. příslušný základní kmen
 2. stáže (povinné, doporučené)
 3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
 4. průběžné hodnocení školitelem

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

 • 17 měsíců KLINICKÁ BIOCHEMIE (s akreditací 1.st nebo 2.st)
  • z toho 3 měsíce na pracovišti KLINICKÁ BIOCHEMIE s akreditací 2.st
   • z toho 1 měsíc na pracovišti lékařské genetiky nebo molekulární biologie
 • 3 měsíce VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ – JIP (lůžková) nebo ARO
 • 3 měsíce VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ (lůžková a ambulantní)
 • 2 týdny HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
  • z toho 1 týden transfuzní lékařství
  • z toho 1 týden hematologie
 • 1 týden ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE (s akreditací 2.st)
 • 1 týden LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE – laboratoř

Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

specializační kurz Klinické biochemie
Lékařská první pomoc (pro pediatrický i interní kmen)
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace (pro pediatrický i interní kmen)
Prevence škodlivého užívání návykových látek (pro pediatrický i interní kmen)
Radiační ochrana (pro pediatrický i interní kmen)
Základy vnitřního lékařství (pro interní kmen)
Základy pediatrie (pro pediatrický kmen)

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více viz zde.

Průběžné hodnocení školitelem se potvrzuje do tzv. logbooku, průkazu odbornosti, min jednou za 6 měsíců. Viz zde.

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na ipvz

Štítky:

Podobné články: