Specializacční výcvik, v tomto případě Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled specializací lékařů). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Délka po absolvování kmene: 42 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

  1. příslušný základní kmen
  2. stáže (povinné, doporučené)
  3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
  4. potvrzené výkony v průkazu odbornosti

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

  • 30 měsíců ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ (akreditace 1.,2. nebo 3.st)
    • z toho 9 měsíců na lůžkovém pracovišti s akreditací 2. nebo 3.st, provádějícím soustavně akutní traumatologii
  • 9 měsíců ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ (akreditace 2. nebo 3.st)
    • z toho 1 měsíc traumatologii v rámci traumacentra        

Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
Radiační ochrana
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více viz zde.

Potvrzené provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku, průkazu odbornosti. Viz zde.

Typ výkonPočet
Operace epikondylitis humeri nebo jiné entezopatie5
Operace lupavého prstu5
Deliberace n. medianus v karpálním tunelu5
Extirpace palmární aponeurózy2
Exstirpace nezhoubných nádorů měkkých tkání a ganglií15
Operace hallux valgus a statických deformit přednoží a prstů nohy20
Subakromiální dekomprese pro impingement syndrom2
Rekonstrukce rotátorové manžety2
Artrodéza zápěstí nebo kloubů ruky2
Artrodéza hlezenního kloubu nebo kloubů v oblasti nohy2
Ablace exostózy3
Totální endoprotéza kyčelního kloubu10
Totální či unikompartmentální endoprotéza kolenního kloubu5
Artroskopie kolenního (nebo jiného) kloubu25
Korekční osteotomie na dolní končetině10
Extrakce osteosyntetického materiálu10
Zavřená repozice zlomeniny distálního radia30
Repozice zlomeniny distálního radia s transfixací nebo zevní fixací10
Sutura šlachy5
Otevřená stabilizace luxace AC kloubu3
Osteosyntéza zlomenin humeru2
Osteosyntéza zlomenin kostí předloktí či zápěstí5
Zevní fixace zlomeniny pánevního kruhu2
Osteosyntéza pertrochanterické zlomeniny10
Implantace cervikokapitální endoprotézy5
Osteosyntéza zlomeniny femuru nitrodřeňovým hřebem5
Osteosyntéza nitrokloubní zlomeniny distálního femuru1
Osteosyntéza nitrokloubní zlomeniny proximální tibie1
Osteosyntéza zlomeniny pately2
Osteosyntéza zlomeniny diafýzy bérce nitrodřeňovým hřebem3
Osteosyntéza zlomeniny horního hlezenního kloubu10
Ošetření otevřené zlomeniny a stabilizace zevní fixací4

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na ipvz

Štítky:

Podobné články: