Jak už jsme psali v rámci portálu Přehlednější zdravotnictví v minulých článcích – Po absolvování lékařské fakulty vzdělávání pokračuje společným kmenem a dále specializačním výcvikem. Tak je to u všech oborů, Všeobecné praktické lékařství není výjimkou.

Ale jak to funguje přesně?

Pro současnou organizaci specializační přípravy v oboru Všeobecné praktické lékařství je klíčovou osobností akreditovaný praktický lékař – školitel. Jeho pracoviště musí být akreditováno pro vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství. Akreditovaná pracoviště jsou po celé republice a jejich seznam najdete zde.

Chci se stát praktickým lékařem – jak mám začít?

Nejdříve pár teoretických informací.

Rezidenční místo

Vzdělávání praktických lékařů je z většiny založeno na tzv. rezidenčních místech. Rezidenční místo je dotace z ministerstva pro akreditovaného praktického lékaře, aby vychoval dalšího praktického lékaře. Dotace je přesně určena na pokrytí platu školence (mladého lékaře/lékařky), odvodů, nákup nezbytných ochranných prostředků, na placení stáží, na odměny školitele (podrobněji zde).

O rezidenční místo může do poloviny března každého roku zažádat zaměstnavatel (v tomto případě akreditovaný praktický lékař). Ne každému to vyjde. Každým rokem počet žadatelů převyšuje počet přidělených dotací, proto se seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa se vyhlašuje koncem června (6. měsíce) každého roku.

Pro ilustraci, zde je kompletně zveřejňovaná dokumentace k rezidenčním místům v roce 2020, dá se předpokládat, že v roce 2021 budou data zveřejnění jednotlivých dokumentů podobné.

Jak a kdy se přihlásit do výběrového řízení na rezidenční místo jako mladý lékař

Ve chvíli, kdy jsou přidělené rezidenční místa akreditovaným všeobecným praktickým lékařům a jejich seznam je zveřejněn (zde pro aktuální rok), dojde k vypsání výběrových řízení pro každé jedno rezidenční místo. Akreditované zařízení má povinnost výběrové řízení vyhlásit na webu, odkazy na většinu z nich pak najdete na stránkách SVL a SPL.

Je na mladém lékaři, aby se přihlásil do výběrového řízení a následně byl vybrán. O rezidenční místo se mohou hlásit jak zájemci, kteří ještě nezačali specializační přípravu, tak i ti, kteří už ano.

Logické je, že pokud je mladý lékař v kontaktu školitelem s předstihem, v případném výběrovém řízení mu to může velmi pomoct.

Získal jsem rezidenční místo – a co dál?

Po přijetí na rezidenční místo následuje spousta dokumentace, kterou je nutno vyplnit, předložit, poslat. Jsou to různé soubory typu finanční plán, rozpis stáží na celé specializační vzdělávání – vše je ale většinou vyhotoveno s pomocí zaměstnavatele a přesahuje rozsah tohoto článku.

Mimo rezidenční místo

Rezidenční místo není jediná cesta do oboru Všeobecného praktické lékařství. Lékař-absolvent může absolvovat nemocniční část přípravy v kterémkoliv akreditovaném zařízení a do oboru vstoupit až před zahájením ambulantních stáží.

Základní kmen a specializační výcvik

Po absolvování lékařské fakulty se absolvent zapíše do oboru. Vzdělávání pokračuje společným kmenem a dále specializačním výcvikem. Na toto téma jsme napsali článek, jak funguje vzdělávání lékařů v ČR?

Kmen všeobecné praktické lékařství vs. interní kmen

Existují dvě hlavní cesty, jak se stát praktickým lékařem. Skrz

  • interní kmen
  • kmen všeobecného praktického lékařství

Lékař musí absolvovat předepsané stáže v rozsahu, jak definuje vzdělávací plán pro vybraný základní kmen a potom pro specializační výcvik. Jsou také předepsané kurzy, které musí absolvovat.

Velmi zjednodušeně řečeno, vzdělávání skrz kmen všeobecného praktického lékařství je kratší (3 roky celkem), je tam méně stáží na oddělení interny. Vzdělávání skrz interní kmen je delší o půl roku (3,5 roku celkem). Je tam delší čas strávený na odděleních interny, navíc stáž i na JIP. Obě cesty se poměrně významně liší a mají svoje pro a proti, proto je důležité si je pečlivě porovnat.

Pro kompletní informace – co se týče jednotlivých stáží, základních kmenů, kurzů – vše jsme (snad) přehledně zpracovali v článku: SPECIALIZAČNÍ VÝCVIK VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ.

Vzdělání v oboru Všeobecné praktické lékařství je ukončeno atestací. Informace o atestačních otázkách naleznete zde.

Rekvalifikace z jiných oborů

Zkrácené formy výcviku

Existuje možnost ve zkráceném čase získat specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství:

  • Pro lékaře se specializací 1.st nebo 2.st v oboru vnitřní lékařství
  • Pro lékaře se specializací v oboru urgentní medicína nebo anesteziologie a intenzivní medicína
  • Pro lékaře se specializací 1.st nebo 2.st v oboru chirurgie nebo lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie a s praxí v oboru nejméně 5 roků

Kompletní informace zde.

Užitečné odkazy

Kontakty na osoby zodpovědné za průběh vzdělávání, vzdělávací akce, atestační otázky, termín atestací, doporučenou literaturu a spousta dalšího je pohodlně dohledatelné zde:

Katedra Všeobecného praktického lékařství – IPVZ


Uvedené informace jsou dle nejaktuálnějších vzdělávacích programů (z roku 2018/2019) podle novely zákona č. 95/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Štítky:

Podobné články: