Ve vzdělávání lékařů v současnosti existuje jednostupňový systém přípravy k atestační zkoušce, jehož součástí je absolvování tzv. společného (základního) kmene (I.) a poté následuje specializační vzdělávání v rámci každého oboru (II.).

Absolvováním LF získává lékař pouze odbornou způsobilost k výkonu povolání. Aby lékař mohl zcela samostatně vykonávat povolání, musí získat specializovanou způsobilost (atestaci).

ZÁKLADNÍ, SPOLEČNÝ KMEN = kdysi atestace 1. stupně, 30 měsíců po škole

ZÁKLADNÍ OBOR SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ / SPECIALIZACE = kdysi atestace 2. stupně, vzdělávací program co následuje po splnění kmene

Průběh vzdělávání lékařů po promoci, specializačního vzdělávání, zajišťuje akreditované zařízení (odkaz na jejich kompletní seznam zde), které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Specializační vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů příslušných oborů. Každá lékařská specializace má určitou minimální délku vzdělávání a určitý povinný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání.

Zkusili jsme shrnout vše, co čeká absolventa po promoci:

Společný kmen – 1. část specializačního vzdělávání

Vzdělávání v kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře.

Z každého konkrétního kmene se dá pokračovat pouze na jisté specializace. V rámci kmene musí lékař absolvovat potřebné stáže, kurzy a u některých kmenů mít i potvrzené výkony v logbooku.

Pokračujte na: Přehled všech lékařských kmenů a specializací, s kompletními informacemi.

Kmen je dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. U zkoušky je nově povinný být i váš školitel – atestovaný lékař. Zkouška se bude opakovat nejvíce 3x, nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané předchozí zkoušky. Po úspěšném absolvování bude každému vystaven certifikát o absolvování základního kmene. Vydávání certifikátu o absolvování základního kmene získaného v rámci specializační přípravy je v kompetenci lékařských fakult.

Odkaz na seznamy otázek v jednotlivých kmenech: V odkaze, na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Po absolvování kmene může lékař/ka

  • pokračovat ve vzdělávání ve vlastním oboru specializace, na který se po škole přihlásil
  • požádat o zařazení do jiného základního oboru se stejným kmenem jako ten, který úspěšně absolvoval
  • přihlásit se na další obor specializačního vzdělávání. Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, ale musí mít shodný kmen.

Specializace  – 2. část specializačního vzdělávání

Specializace je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a povinný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka této části se liší obor od oboru (viz Přehled všech lékařských kmenů a specializací, s kompletními informacemi.). Ve většině případů se po absolvování kmene pohybuje další vzdělávání okolo 24-54 měsíců.

Zákon stanovuje 43 základních oborů pro lékaře.

Pokračujte na: Přehled všech lékařských kmenů a specializací, s kompletními informacemi.

Nástavba – 3. část

Existují ještě obory nástavbové. Pro práci v některých oborech je totiž nutné po získání atestace v základním oboru (2. část) pokračovat v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru.

Pokračujte na: Seznam nástavbových oborů

__________________

Další zdroje

Jak získat specializovanou způsobilost? – Ministerstvo zdravotnictví

Vademecum mladého lékaře: Konkrétní kroky před nástupem do zaměstnání – Mladí lékaři

Specializační vzdělávání na LF UP v Olomouci

Štítky:

Podobné články: