Specializovaný výcvik, v tomto případě psychiatrie, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.

Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost.  Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání.

Každá specializace má určitou minimální délku a příslušný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Délka základního kmene je vždy 30 měsíců, délka zbytku specializačního výcviku se liší obor od oboru (viz Přehled lékařských specializací). Ve většině případů se pohybuje okolo 24-54 měsíců po úspěšném absolvování společného kmene.

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele v akreditovaném pracovišti.

SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK PSYCHIATRIE

Délka po absolvování kmene: 24 měsíců

Lékař musí pro získání specializované způsobilosti absolvovat

  1. příslušný základní kmen
  2. stáže (povinné, doporučené)
  3. teoretickou část (povinnou, doporučenou)
  4. potvrzené výkony v průkazu odbornosti

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností se ověřováno na konec specializačního výcviku.

Základní kmeny, ze kterých se dá pokračovat:

Stáže se u každé specializace liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí, dle potřeb školence, oddělení. Pro tuto specializaci jsou to:

PSYCHIATRIE (s akreditací 1.st, 2.st) 12 měsíců
NÁVYKOVÉ NEMOCI (lůžkové oddělení nebo ambulance) 1 měsíc
GERONTOPSYCHIATRIE (lůžkové oddělení nebo ambulance)1 měsíc
POVINNÁ ODBORNÁ PRAXE (volitelné dle potřeby)celkem 10 měsíců
z toho 3-10 měsíců psychiatrie – lůžkové oddělení, psychiatrická ambulance nebo zařízení komunitní péče s akreditací 1.st nebo 2.st
z toho 3-6 měsíců psychiatrie – klinické zařízení s výzkumným programem s akreditací 2.st
z toho 3-6 měsíců psychiatrické zařízení krizové intervence
z toho 3-6 měsíců psychoterapeuticky zaměřené zařízení
z toho 3-7 měsíců dětská a dorostová psychiatrie
z toho 3-7 měsíců gerontopsychiatrie
z toho 3-7 měsíců návykové nemoci
z toho 3-6 měsíců sexuologie
z toho 3-6 měsíců psychiatrické nebo interní zařízení orientované psychosomaticky
z toho 1 měsíc neuropsychiatrické pomezí

Teoretická část

Pokud školenec absolvoval kurzy v rámci vzdělávání ve společném kmeni, v rámci specializovaného výcviku je znovu absolvovat nemusí.

kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí
kurz Psychofarmakologie 2
kurz v neuropsychiatrickém pomezí
Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
Radiační ochrana
Základy psychiatrie

Výjimečně se po určitém čase se ale musí obnovit, více viz zde.

Potvrzené provedené výkony se potvrzují do tzv. logbooku, průkazu odbornosti.

VýkonyMinimální počet
Organické a symptomatické duševní poruchy20
Poruchy vyvolané účinky psychoaktivních látek25
Schizofrenie a psychotické poruchy25
Poruchy nálady25
Neurotické poruchy včetně somatoformních a vyvolaných stresem25
Poruchy osobnosti10
Elektrokonvulze3 pacienti
Rozbor výsledků psychologického vyšetření s psychologem10
Supervidované konziliární vyšetření10
Kasuistika supervidované psychoterapeutické intervence2
Rozbor nálezu EEG s klinickým elektroencefalografistou5 záznamů

ZAKONČENÍ ATESTACÍ

Samotná atestační zkouška může mít více částí a různé požadavky pro připuštění k atestační zkoušce. Teoretické znalosti viz seznam otázek na ipvz.

Štítky:

Podobné články: