Sanitář

Sanitář vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále může

a) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče, lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče, zdravotní péče na úseku patologie; při tom zejména může

1. provádět hygienickou péči o pacienta, pečovat o hygienu prostředí, lůžka, zdravotnických prostředků,

2. pomáhat při polohování, fixaci pacientů a manipulaci s nimi, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka, operačního stolu,

3. provádět činnosti při zajištění stravy pacientům,

4. pečovat o vyprazdňování pacientů,

5. měřit tělesnou teplotu, výšku, hmotnost,

6. provádět transport, třídění a centrifugaci biologického a zdravotnického materiálu, distribuci laboratorních výsledků, obstarávat pochůzky pro potřeby pracoviště a pacientů,

7. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při příjmu, přemisťování a transportu dospělého pacienta,

8. v rozsahu své způsobilosti provádět činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,

9. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10),

10. manipulovat s tlakovými nádobami s medicinálními plyny,

11. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při úpravě těla zemřelého a odvážet je,

12. připravovat specifický obvazový materiál podle potřeb,

13. asistovat při přikládání obvazových materiálů, snímat tvrdé obvazy pacienta,

14. připravovat zdravotnický materiál potřebný pro odběry a další zpracování biologického materiálu,

15. kontrolovat teplotu chladicích a mrazicích zařízení,

16. likvidovat biologický materiál a kontaminovaný spotřební materiál v souladu s právními předpisy,

17. vykonávat pomocné činnosti při evidenci dárců a odběru a značení vzorků,

18. pečovat při odběrech krve o dárce,

19. vykonávat pomocné činnosti při přípravě léčivých přípravků10), zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro,

20. provádět technické manipulace s lůžky, operačními a vyšetřovacími stoly a jinými zdravotnickými prostředky,

21. připravovat a podávat léčebné zábaly,

22. pomáhat při ergoterapii,

23. připravovat a podávat částečné i celkové koupele, včetně přísadových, a provádět základní vodoléčebné procedury,

24. připravovat těla zemřelých k pitvě, po pitvě upravovat těla zemřelých a oblékat je pro předání pohřební službě,

25. připravovat nástroje, rukavice a nádobky k odběru materiálu a základní fixační roztoky,

26. pomáhat při výkonu pitvy a vyjímat orgány,

27. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při evidenci těl zemřelých, jejich šatstva a cenností a dokumentaci o styku s pohřební službou,

b) pod přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry nebo porodní asistentky může vykonávat činnosti podle písmene a) bodů 1 až 4, 7 a 11 při poskytování specializované ošetřovatelské péče,

c) pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru může vykonávat činnosti podle písmene a) bodů 1 až 4, 7 a 11 nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče.“

Zdroj: Vyhláška č. 55/2011 Sb.

Štítky:

Podobné články: