Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Neurologický kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN NEUROLOGICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ2 měsíce
NEUROLOGIE*24 měsíců
*z toho 2 měsíce v centru vysoce specializované péče o pacienty s iktem nebo v centru
vysoce specializované péče cerebrovaskulárních onemocnění. Pokud je lékař zapsán do oboru dětská neurologie nebo rehabilitační a fyzikální
medicína, může 6 měsíců z celkového počtu 24 absolvovat na těchto odděleních

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

  1. které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:
Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy neurologie

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
neurologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
Syndromologický souhrn neurologického nálezu, topická a diferenciálně diagnostická rozvaha, indikace pomocných vyšetření
Zápis nálezu neurologického vyšetření. Vedení neurologického chorobopisu, zápis epikrizy, propouštěcí zprávy, ambulantního vyšetření
Provedení komplexního, cíleného a kontrolního neurologického vyšetření
Provedení lumbální punkce a odběr mozkomíšního moku
Příjem pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) včetně diferenciálně diagnostické rozvahy a indikace pomocných vyšetření18
Podání intravenózní trombolýzy pro ischemickou CMP4
Péče o hospitalizovaného pacienta s akutní CMP, vedení zdravotnické dokumentace, určení etiologie CMP, zápis propouštěcí zprávy a návrh sekundárně preventivní strategie30

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: