Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Hygienicko-epidemiologický kmen. Základních kmenů je celkem 19.

Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. Lékaři před zkouškou z kmene budou pracovat pod dozorem atestovaného lékaře. Z každého jednotlivých z základních kmenů se dá pokračovat pouze na konkrétní specializace (viz Přehled kmenů a specializací)

ZÁKLADNÍ KMEN HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝ

Každý lékař musí pro splnění základního kmene absolvovat jak A) povinnou praxi v oboru kmene, B) vzdělávací aktivity a C) mít potvrzení o provedených výkonech.

Povinné praxe v oboru

se u každého kmene liší. Jiné jsou požadavky na oddělení, tak i na dobu, kterou lékař musí na konkrétních odděleních strávit. Stáže je možné absolvovat v libovolném pořadí kdykoliv v rámci doby základního kmene. Pro tento kmen jsou to tyto:

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE2 měsíce
CHIRURGIE2 měsíce
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ2 měsíce
HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE*24 měsíců
*z toho 12 měsíců Hygienická stanice hl.m. Prahy nebo 5. krajská hygienická stanice

Aby byla stáž uznána do vzdělávání, musí mít oddělení minimálně Akreditace 1. stupně. Kompletní seznam zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_1738_3.html

Vzdělávací aktivity („kurzy“),

které lékař musí v průběhu vzdělávání absolvovat jsou:

Lékařská první pomoc
Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek
Radiační ochrana
Základy hygieny a epidemiologie

Všechny kurzy může lékař absolvovat prezenčně, první čtyři i e-learningem kdykoliv v průběhu trvání základního kmene.

Provedené výkony

se potvrzují do tzv. logbooku. Potvrzuje je školitel a garant.

VýkonyPočet
Hygiena a epidemiologie
Šetření v ohnisku nákazy a stanovení nezbytných protiepidemických opatření50
Kontrola zdravotnického pracoviště podle zásad státního zdravotního dozoru vyplývajících z ustanovení § 84 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů15
Kontrola dle zásad státního zdravotního dozoru v potravinářském podniku včetně stravovacího zařízení, hodnocení zdravotního rizika20
Kontrola dle zásad státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních a při zotavovacích akcích pro děti a mladistvé, hodnocení zdravotního rizika10
Zhodnocení zdravotního rizika a provedení opatření v problematice pitné, užitkové vody a vody ke koupání15
Kontrola dle zásad státního zdravotního dozoru na pracovištích, hodnocení zdravotního rizika15
Měření a vyhodnocení měření fyzikálních faktorů v životním a v pracovním prostředí (hluk, vibrace, osvětlení atd.)15
Hodnocení zdravotního stavu vybraných skupin populace včetně zpracování návrhu opatření10
Posouzení dokumentace a zhodnocení zdravotního rizika v rámci preventivního dozoru (činnosti při stavebním řízení a územním plánování)20
Zpracování nálezů/dokumentace z epidemiologických a hygienických šetření100

NÁVAZNOST NA SPECIALIZACE

ZAKONČENÍ KMENE

Kmen je od roku 2018 dle novely zákona vždy zakončen zkouškou. Teoretické znalosti viz seznam otázek na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/lekari/vzdelavaci-programy/zakladni-obor-2020-zakladni-kmen

Štítky:

Podobné články: