Dôležité je uvedomiť si, že vysokoškolské štúdium končí poslednou štátnou záverečnou skúškou a nie promóciou, ktorá je už len slávnostným ceremoniálom. Po vykonaní poslednej štátnej skúšky totiž strácate status nezaopatreného dieťaťa, čím aj Vaši rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku.

Kam sa musíte zaevidovať hneď po poslednej štátnici?

Pokúsili sme sa zhrnúť všetko, čo čaká absolventa v prvých dňoch po ukončení VŠ štúdia:

Zaradenie do evidencie na úrade práce

Ak si podáte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania poslednej štátnej skúšky úrad Vás zaradí do evidencie dňom nasledujúcim po ukončení štúdia. Obdobie, kedy za Vás poistku platil štát, tak plynulo nadviaže a nebudete musieť nič doplácať.

Je potrebné spolu so žiadosťou priniesť aj nasledujúce doklady:

  • platný občiansky preukaz
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie, diplom – v prípade, že ešte diplom nemáte stačí potvrdenie o ukončení VŠ štúdia, ktoré štandardne vydáva študijné oddelenie)
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou po ukončení štúdia
  • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek stupňa

V prípade, že o zaradenie požiadate až po uplynutí 7 dní, budete do evidencie zaradený až dňom podania žiadosti a budete si musieť spätne doplácať zdravotné poistenie za dni, kedy ste evidovaný neboli, a teda štát za vás poistenie nehradil.

Ak si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie vôbec nepodáte v zákonom stanovenej lehote, budete považovaný za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho Vám vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť. V tom prípade musíte do ôsmich dní od ukončenia štúdia doručiť ktorejkoľvek pobočke svojej zdravotnej poisťovne Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách spolu s dokladom o ukončení štúdia.

V prípade, že na úrade vašu evidenciu prijali a Vám sa podarilo nájsť si zamestnanie, jednoducho o tom do ôsmich dní informujte úrad práce. Ten vás vyradí z evidencie a všetky odvodové povinnosti preberá Váš zamestnávateľ.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Štát platí zdravotné poistenie za všetkých študentov dennej i externej formy štúdia do dovŕšenia 26. roka života. Výnimkou sú študenti, ktorí sa rozhodnú pokračovať v doktorandskom štúdiu v tom istom roku štúdia dennou formou a študenti do 30 rokov študujúci dennou formou, ktorí nezískali II. stupeň vysokoškolského vzdelania. Za týchto študentov štát naďalej poistenie platí.

Zo zákona vyplýva, že absolvent, ktorý neplánuje pokračovať v štúdiu, sa hneď na druhý deň po vykonaní štátnej skúšky stáva samoplatcom. Je teda tiež zodpovedný za svoje odvody do zdravotnej poisťovne, nakoľko mu týmto dňom zaniká status „nezaopatreného dieťaťa.“ Štát za neho hradí zdravotné poistenie iba do dňa (vrátane), kedy sa konala jeho záverečná skúška.

Občan je povinný do 8 kalendárnych dní nahlásiť svojej zdravotnej poisťovni zmeny, ktoré nastali na strane poistenca. To znamená, že absolvent je povinný nahlásiť, že sa stal buď samoplatcom alebo ak nemá zamestnanie a chce, aby štát za neho naďalej platil zdravotné poistenie, že je evidovaný ako „uchádzač o zamestnanie“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak sa hneď po prerušení štúdia občan zamestná, vznik zamestnania zdravotnej poisťovni oznámi zamestnávateľ. Ten za neho platí aj poistné. Keď sa zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, platí za neho poistné štát a zdravotnej poisťovni to oznámi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Našiel som si prácu mimo SR – ako postupovať?

V prípade, že sa Vám podarilo nájsť si prácu mimo SR, platia pre Vás rovnaké postupy, ktoré boli uvedené vyššie – po dobu prvých 7 dní od ukončenia štúdia je potrebné sa zaevidovať na Úrade práce a do 8 dní musíte nahlásiť zmeny zdravotného poistenia.

Po podpise zmluvy s Vašim budúcim zamestnávateľom je potrebné túto zmenu nahlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodinypožiadať o vyradenie z evidencie.

Nakoľko uzatvárate pracovný vzťah mimo SR a zamestnávateľ Vás prihlasuje do zdravotnej poisťovne v danom štáte, je potrebné odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne na území SR do 8 dní.

Jednotlivé zdravotné poisťovne s presmerovaním na ukončenie zdravotného poistenia nájdete tu:

Pokračujte na Vyštudoval/a si lekársku fakultu v zahraničí a chceš pôsobiť na Slovensku?

Štítky:

Podobné články: